Luiza Maria Krasucka

Luiza Maria Krasucka
Luiza Maria Krasucka

Dr n. med. Luiza Maria Krasucka 

Luiza Krasucka, uzyskała stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (2022) po ukończeniu Podyplomowego Studium Metodologii Badań Naukowych (UMP, 2019). Jest absolwentką Podyplomowego Studium Optometrii (UMP, 2011), studiów dziennych licencjackich na kierunku Optyka Okularowa  na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM, 2005), oraz studiów dziennych magisterskich na kierunku Fizyka Ogólna (UAM, 2003). 

W latach 2005 – 2009 pracowała w Irlandii w salonach Specsavers i Vision @ McNally, po wcześniejszym rozpoznaniu kwalifikacji zawodowych w uwczesnym Opticians Board jako Dispensing Optician. W latach 2009 – 2015 po powrocie do Polski pracowała jako optometrysta w salonach Vision Express oraz Skorupski Optical. W latach 2015 - 2021 jako Konsultant ds. Edukacji w firnie Johnson & Johnson była współodpowiedzialna za przygotowanie i realizację programów szkoleniowych i konferencji dla optometrystów i okulistów z polski i zagranicy. W latach 2020 - 2022 przewodniczyła Polskiemu Towarzystwu Optometrii i Optyki (PTOO), w latach 2015 – 2022 pełniła funkcję członka komitetu PEA Europejskiej Rady Optometrii i Optyki (ECOO). Od 2014 jako koordynator i uczestnik była zaangażowana w przygotowanie szkoleń z udziałem profesora WC  Maples’a i Wes’a De Rosier z zakresu neurooptometrii i optometrycznej terapii widzenia (Optometric Vision Therapy). Ukończyła dwuletni kurs akademicki z zakresu Optometrycznej Terapii Widzenia (Poznań, 2015). Prowadzi prywatną praktykę optometrii i rehabilitacji wzroku w Łodzi (supereye.pl), której pacjenci to głównie dzieci z zaburzeniami edukacyjnymi, dzieci i dorośli z zaburzeniami widzenia obuocznego oraz sportowcy.        

 

 

 

Dr Luiza Maria Krasucka, D.Med.Sc., MPhys, OD/

Dr Luiza Maria Krasucka, PhD, MSc, OD 

 

Luiza Krasucka, has received her PhD in Medical Sciences and Health Sciences in the discipline of Medical Sciences (2022) from the Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznan and has completed Postgraduate Studies in Methodology of Scientific Research (UMP, 2019). She is a graduate of the Postgraduate Study of Optometry (UMP, 2011), a full-time Dispensing Optics program at Adam Mickiewicz University in Poznan with the bachelor's degree (UAM, 2005), and a full-time General Physics program with master's degree (UAM, 2003). 

From 2005 to 2009, she worked in Ireland at Specsavers and Vision @ McNally practices, after having her professional qualifications recognized by the Opticians Board as a Dispensing Optician. From 2009 - 2015, upon her return to Poland, she worked as an optometrist at Vision Express and Skorupski Optical practices. In 2015 - 2021, as Education Consultant at Johnson & Johnson, she was responsible for the preparation and implementation of training programs and conferences for optometrists and ophthalmologists from Poland and abroad. From 2020 to 2022 she chaired the Polish Optometric Association (PTOO), from 2015 to 2022 she was a member of the PEA committee of the European Council of Optometry and Optometry (ECOO). Since 2014, as a coordinator and participant, she was involved in the preparation of training courses with Professor WC Maples and Wes De Rosier on neurooptometry and optometric vision therapy (Optometric Vision Therapy). She completed a two-year academic course in Optometric Vision Therapy (Poznań, 2015). She runs a private optometry and vision rehabilitation practice in Lodz, Poland (supereye.pl), whose patients are mainly children with educational disorders, children and adults with binocular vision disorders and athletes.